Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Centrum Sportu Stocznia

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest L.M.Piłecki Sp. J. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt Świętego Wojciecha 39, 80-044 Gdańsk, KRS: 0000506132, NIP: 9571073161. Kontakt z nami możliwy jest osobiście w siedzibie, bądź poprzez e-mail: managerstocznia@gmail.com

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach:

wykonania umów zawieranych przez Administratora z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „wykonanie umowy”),
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”), tj. w celu: świadczenia usług na rzecz swoich Klientów, rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, marketingu usług Administratora, prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych, optymalizacji oferowanych usług i produktów, obsługi Klientów, badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usług.
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, o rachunkowości i archiwizacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „obowiązek prawny”),
w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO– „zgoda”
3.Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
4. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe możemy udostępniać organom administracji publicznej w celach realizacji ich zadań, a także podwykonawcom t.j. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzani danych osobowych;
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora.
6. Klubowiczom, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania swoich danych;

c. prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz

na potrzeby marketingu bezpośredniego;

g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Klub będzie przetwarzał dane Klubowicza w

oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.