Regulamin i RODO

Regulamin Centrum Sportu Stocznia

L.M. Piłecki Sp.J.
Gdańsk 80-863, ul.Trakt Świętego Wojciecha 39, 80-044,
NIP: 957-107-31-61

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Klubu oraz usług oferowanych w Klubie prowadzonym przez L.M. Piłecki Sp.J. (dalej: Centrum Sportu Stocznia). Członek Klubu, Uczestnik treningów personalnych lub każda inna osoba mająca zamiar korzystać z Klubu, przed rozpoczęciem korzystania z Klubu obowiązana jest zapoznać się z treścią regulaminu i zobowiązana jest do jego przestrzegania. Dla uproszczenia w treści regulaminu osoby korzystające z klubu nazwane są „Członkami Klubu”, Regulamin kierowany jest jednak do każdej osoby, która korzysta z Klubu.

2. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z Klubu i usług oferowanych w Klubie wyłącznie zgodnie z Regulaminem.

3. Korzystanie z Klubu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o umowie, chodzi o umowę zawartą pomiędzy Członkiem Klubu, a Centrum Sportu Stocznia.

5. Ilekroć w treści regulaminu mowa jest o korzystaniu z Klubu, chodzi także o wszystkie rodzaje usług świadczonych
w Klubie przez Centrum Sportu Stocznia lub inny podmiot za zgodą Centrum Sportu Stocznia wyrażoną na piśmie.

6. Dokumentem określającym prawo do korzystania z usług Klubu jest karnet członkowski lub ważna karta imienna Benefit lub Medicover Sport lub inna, zwana dalej kartą. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania karnetu za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. W przypadku nie okazania karnetu lub nie opłacenia pojedynczego wejścia personel Klubu ma prawo nie wpuścić Członka Klubu.

7. Podczas okazania karty personel Klubu ma prawo zażądać od członka klubu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

8. Karnet członkowski lub karta ma charakter imienny i może być używany tylko przez jego Właściciela. Uprawnienia płynące
z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

9. W razie zgubienia karnetu członek klubu obowiązany jest uiścić opłatę za duplikat karnetu w wysokości 5 złotych.

10. Członek Klubu przed rozpoczęciem korzystania z Klubu i usług w nim oferowanych sprawdził, iż brak jest przeciwwskazań do wykonywania przez niego ćwiczeń fizycznych, w tym ćwiczeń siłowych i oświadcza, że nie istnieją takie przeciwwskazania.

11. Członek Klubu oświadcza, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i w tym zakresie uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

Z Klubu mają prawo korzystać wszyscy jego członkowie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

Użytkownikiem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 2 do umowy. Członek Klubu oświadcza, iż nie przystąpi do korzystania z Klubu bez wcześniejszego złożenia oświadczenia pisemnie pracownikowi Klubu.

12. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, w związku z korzystaniem z usług Klubu.

13. Usługi oferowane przez Centrum Sportu Stocznia przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Członków Klubu i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności w charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych i poglądowych.

14. Rozpoczęcie korzystania z Klubu możliwe jest po wcześniejszym uiszczenia opłat stosownie do rodzaju wybranych usług. W przypadku karnetów długoterminowych lub treningów personalnych konieczne jest także zawarcie umowy członkowskiej lub umowy świadczenia treningów personalnych przez Centrum Sportu Stocznia.

15. Członek Klubu oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że do prawidłowego wykonania usług przez Centrum Sportu Stocznia niezbędne jest, stosownie do rodzaju danej usługi, należyte współdziałanie członka Klubu polegające na: bezwzględnym
i możliwie najdokładniejszym przestrzeganiu Regulaminu oraz zaleceń personelu Centrum Sportu Stocznia w ramach realizacji usług w Klubie.

16. Członek Klubu oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien jest niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Członek Klubu oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z Klubu skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

17. Członek Klubu oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że korzystając z Klubu winien ściśle stosować się zaleceń trenerów, w szczególności zaś, że Centrum Sportu Stocznia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wykonywania ćwiczeń, których wykonanie nie zostało zalecone przez trenera. Dotyczy także stosowania za dużych obciążeń do swoich możliwości. Członek klubu rozumie i akceptuje, że dobierając obciążenie do poszczególnych ćwiczeń musi dobierać je stosownie do możliwości swojego organizmu. Jeśli Członek klubu ma wątpliwości co do obciążenia, które należy stosować przy danym ćwiczeniu, powinien skonsultować to z trenerem prowadzącym zajęcia. Jeśli w danej chwili nie może skonsultować tego z trenerem, powinien wybrać obciążenie nie większe niż 20% masy własnego ciała.

18. Członek Klubu oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że treningi oferowane w Klubie przygotowywane będą w oparciu
o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Członka Klubu efektów, za co Centrum Sportu Stocznia nie ponosi odpowiedzialności.

19. Centrum Sportu Stocznia oświadcza, iż udziela członkom Klubu, którzy korzystają z usług Klubu, licencji niewyłącznej,
uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach niektórych usług, wyłącznie jednak na użytek własny członka Klubu związany bezpośrednio z korzystaniem z usług. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu. Wynagrodzenie Centrum Sportu Stocznia z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu za Karnet.

20. Na żądanie klientów, Centrum Sportu Stocznia wystawia rachunki na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie ze swoich usług.
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w Recepcji Klubu przed zakupem za usługę. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub będą do odebrania w recepcji klubu zgodnie z wyborem Centrum Sportu Stocznia lub wcześniejszymi ustaleniami.

21. Centrum Sportu Stocznia zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, harmonogramu zajęć oraz Instruktora
prowadzącego.

22. Wykupiony przez Członka Klubu karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest
honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie
uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować
wykluczeniem Klubu bez możliwości zwrotu pieniędzy.

23. Dane osobowe oraz wszelkie informacje na temat Użytkownika będą wykorzystywane przez Centrum Sportu Stocznia jedynie dla potrzeb prowadzenia zajęć i mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu wynikającym z potrzeby należytej realizacji usług.

24. Członek Klubu korzystający z zajęć prowadzonych przez trenera zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
W przypadku treningu personalnego członek Klubu wykupuje z góry określoną ilość i czas treningu z instruktorem. W przypadku spóźnienia nie ma możliwości przedłużenia zajęć o czas spóźnienia, a zajęcia ulegną skróceniu (o czas spóźnienia),
chyba że instruktor prowadzący zadecyduje o przedłużeniu treningu w miarę swoich możliwości czasowych.

25. Na zajęcia z instruktorem Klient jest zobowiązany przychodzić do klubu z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zdążył przygotować się do nich i rozpoczął je punktualnie z całą grupą. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych
po rozpoczęciu zajęć.

26. Członek Klubu zobowiązany jest do wcześniejszego zapisywania się na zajęcia zorganizowane, ze wskazaniem terminów dokonywania takich zapisów.

27. Za notoryczne nie odwoływanie zajęć klub ma prawo wyciągnąć konsekwencję w formie blokady możliwości zapisów na zajęcia
na ustalony przez Centrum Sportu Stocznia wcześniej czas.

28. Nagłe nieszczęśliwe zdarzenia (wypadek, kontuzja, choroba, nieszczęśliwe zdarzenie, niedyspozycyjność), które wydarzą się
w okresie krótszym niż 24 godziny przed terminem treningu będą rozpatrywane indywidualnie.

29. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z 7-dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Kluby kierownictwo poinformuje o tym Członków Klubu
w możliwie szybkim terminie.

32. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego oraz ręcznika.

33. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów, a także żucia gumy oraz korzystania z telefonu.

34. Podczas zajęć zabrania się wprowadzania zwierząt; noszenia biżuterii, w tym szczególnie – łańcuszków, bransoletek, długich kolczyków, zegarków metalowych.

35. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.

36. Centrum Sportu Stocznia nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Członków Klubu na jego terenie. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Centrum Sportu Stocznia nie ponosi odpowiedzialności. Wartościowe przedmioty należy deponować w recepcji Klubu.

37. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów. W przypadku ich nieprzestrzegania wszelkie konsekwencje wynikłe z powyższego, stwarzające zagrożenie dla ćwiczącego, na które instruktor nie ma wpływu, obarczają ćwiczącego.

38.Z chwilą naruszenia przepisów niniejszego regulaminu może nastąpić utrata członkostwa. W sytuacji wykluczenia z Klubu przez Centrum Sportu Stocznia, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu.

39. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu, po jednokrotnym upomnieniu może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Również członkowi Klubu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

40. Personel Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio Instruktora prowadzącego lub w recepcji klubu.

41. Centrum Sportu Stocznia zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania na stronie
internetowej Klubu według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez członka Klubu pytań związanych z
usługami Klubu oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

42. Członek Klubu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych członka Klubu w celach koniecznych do prowadzenia Klubu oraz wyraża zgodę na wewnętrzne przekazywanie przez Centrum Sportu Stocznia danych osobowych członków innym trenerom działającym na rzecz Centrum Sportu Stocznia wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania.

43. Członek klubu oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Centrum Sportu Stocznia, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Członka Klubu do korespondencji w związku z usługami świadczonymi w Klubie dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Członka Zarządu, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Centrum Sportu Stocznia lub na zlecenie Centrum Sportu Stocznia lub przy jego udziale.

44. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Klubu, jednakże z zastrzeżeniem, powinny być
składane przez Członka Klubu pisemnie w recepcji klubu lub przesyłane na adres Klubu.

45. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Członka Klubu składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

46. W ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Członek Klubu zostanie poinformowany o zajętym przez Centrum Sportu Stocznia stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób wskazany w reklamacji.

47. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym Członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.

48. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody właścicieli.

49. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku członków Klubu. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, jeśli będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt kierownictwu Klubu wówczas Klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w możliwie najszybszym terminie.

51. Materiały udostępniane Członkom Klubu w ramach poszczególnych usług świadczonych przez Centrum Sportu Stocznia oraz wygląd i treść Serwisów internetowych prowadzonych przez Centrum Sportu Stocznia, stanowią własność Centrum Sportu Stocznia i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.,nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

52. Centrum Sportu Stocznia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

53. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Jeżeli którekolwiek z
postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od daty jej zawarcia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego (dostępny pod adresem: /userdata/public/upload/formularz-zwrotu-towaru-1.pdf) lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Centrum Sportu Stocznia

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest L.M.Piłecki Sp. J. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt Świętego Wojciecha 39, 80-044 Gdańsk, KRS: 0000506132, NIP: 9571073161. Kontakt z nami możliwy jest osobiście w siedzibie, bądź poprzez e-mail: managerstocznia@gmail.com

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach:

wykonania umów zawieranych przez Administratora z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „wykonanie umowy”),
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”), tj. w celu: świadczenia usług na rzecz swoich Klientów, rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, marketingu usług Administratora, prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych, optymalizacji oferowanych usług i produktów, obsługi Klientów, badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usług.
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, o rachunkowości i archiwizacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „obowiązek prawny”),
w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO– „zgoda”
3.Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
4. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe możemy udostępniać organom administracji publicznej w celach realizacji ich zadań, a także podwykonawcom t.j. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzani danych osobowych;
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora.
6. Klubowiczom, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania swoich danych;

c. prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz

na potrzeby marketingu bezpośredniego;

g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Klub będzie przetwarzał dane Klubowicza w

oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.